Valberedningen 2019

Nu är det dags för rekryteringen av styrelsemedlemmar inför nästa period.

Har intresset om att engagera Dig i styrelsearbete funnits länge eller nyligen väckts, då hoppas vi verkligen att just Du hör av dig till valberedningen!

Ett engagemang för styrelsearbete är en fördel, för att få insikt i vilka lagar och regler som gäller för samfällighetsförening.

Mycket av styrelsearbetet med föreningens uppgifter sker i digital form, varför datorvana och e-postadress krävs.

Det behövs även en person som kan axla vår revisor Jan Johanssons engagemang, nu när han ej längre kan ta sig an uppgiften. Det är inget krav att ha yrkestiteln revisor i vår förening. Det är dock viktigt att ha ett engagemang för uppgiften och grundläggande förståelse.

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete.

Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten.

Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat,  det vill säga tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat.

Du når oss via e-post: valberedning@abynordgardsamf.se eller med ett vanligt brev som du lägger i föreningens brevlåda som finns vid
Måldomargatan 8. Märk kuvertet med ”Valberedningen” så når det oss.

Vänligen

Amir Kadic och Liselotte Caprin