NordgårdsFakta

Områdesbeskrivning

Radhusområdet Åby Nordgård härstammar från slutet av 60-talet och består av 27 enplanshus på Måldomargatan och 120 1½-planshus på Ridlärargatan, Sadelgatan, Seldonsgatan och Travtränargatan.
De anläggningar som är gemensamma för vårt radhusområde utgör en samfällighet som är beskriven i ett anläggningsbeslut .
Alla husägare är medlemmar i samfällighetsföreningen.
Föreningen har fjärrvärme och fibernätverk.
Här presenteras områdets detaljplan.

Föreningsstämma

Stämman är föreningens beslutande organ. Då har den enskilde medlemmen rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter.
Normalt hålls stämma en gång per år men extra stämma kan anordnas om särskilt behov uppstår. Protokoll ska föras över de beslut som fattas på stämman. I september hålls den årliga föreningsstämman, dit alla medlemmar kallas.

Styrelse

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att beslutade nya anläggningar blir utförda, att befintliga anläggningar förvaltas enligt anläggningsbeslutet, samt i övrigt följa stadgar och stämmobeslut. Bland styrelsens uppgifter ingår att se till att en årlig föreningsstämma kommer till stånd.

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år.

Utgifter & månadsavgift

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av de anläggningar som föreningen förvaltar kan föreningen genomföra uttaxering från medlemmarna och uppta lån. Föreningen kan, och ska i vissa fall, bygga upp fonder. För att skydda sig mot vissa slag av skador kan föreningen teckna försäkringar.

Våra utgifter består i huvudsak av löpande kostnader för fjärrvärme, vatten, TV- och internet genom  fiber, skötsel (på entreprenad) av gemensamma grönområden, snöplogning, underhåll och reparationer av gemensamhetsanläggningarna.

Månadsavgiften ska betalas i förskott senast sista dagen i månaden innan.

Betalningsavier skickas ut månadsvis, elektroniskt eller via postgång.
Den som meddelat att man vill ha avier elektroniskt, via mejl,  får inga pappersavier. Autogiro finns och rekommenderas.

Vårt gemensamma

Gemensamhetsanläggningarna för Åby Nordgård beskrivs i anläggningsbesluten och omfattar bland annat:

  • Radhuslängornas yttertak vad avser yttre takbeläggning, underlagspapp, ursprungliga takkupoler, plåtinklädnader för ventilationstrummor och övriga plåtdetaljer på och vid tak.
  • Hängrännor, stuprör och stuprörsförbindelser på de ursprungliga radhuslängorna.
  • Vissa källarutrymmen på sydsidan av husen på Måldomargatan.
  • Gångvägar, planteringar och gräsytor inom kvartersmark, men utanför de enskilda tomterna.
  • Garagelängor, parkeringsplatser samt vissa motorvärmaruttag.
  • Grundutbud för TV-tjänster (IPTV) via Comhem, och fiber-nät.
  • Undercentraler och vattenledningar för fastighetsuppvärmning, varm- och kallvatten. Avstängningsventilerna ingår i samfälligheten, det egna husets rörsystem börjar efter denna ventil.
  • Spillvatten- och dagvattenledningar tillhörande brunnar med tillbehör.
  • Husdränering vid bottenplattor, inklusive tillhörande ledningar och brunnar.
  • Energi- och vattenförbrukning.

Eftersom föreningen ansvarar för underhåll och förnyelse av dessa gemensamhetsanläggningar skall föreningen tillfrågas innan ingrepp görs.
Det är alltså inte tillåtet utan ett beslut från föreningen.

Egen fastighetstillsyn

Varje fastighetsägare har ansvaret för tillsynen av sin egen fastighet, så att skador upptäcks i tid. Du är din egen fastighetsskötare.
Gäller det dina egna saker måste du ta hand om det, men detta gäller även samfällda saker och då skall du meddela föreningen.
I akuta fall larma SOS!

Vatten kan vara ett bekymmer eftersom det kan påverka många!
Det har vid enstaka tillfällen inträffat skarvläckage i avloppsrör (av grå PVC-plast) i kryputrymmet/källarkorridoren. Belastas inte rören med saker som pressar på eller på annat sätt kan skada rören.
Använd ditt förnuft.

När taken beträds (t.ex. för inspektion) ska detta ske med stor försiktighet för att undvika takläckage.

Det finns en hel del andra saker som man skall tänka på som fastighetsägare, saker som du är skyldig att göra. Det gäller att göra rent och snyggt, plocka skräp och klippa växtlighet, både på din tomt och angränsande kommuntomter.

Det står mer att läsa i en broschyr som utgivits av Mölndals Stad, Tekniska Förvaltningen, mars 2015, och den heter Ditt ansvar som fastighetsägare

Fjärrvärme

Området är anslutet till Mölndal Energis fjärrvärmenät. Vi har två undercentraler på Måldomargatan, där hetvattnet från fjärrvärmeverk passerar värmeväxlare och blir till värme och varmvatten till dig. Som tidigare nämnt är gränsen mellan föreningens och ditt egna ansvar efter avstängningsventilen, så allt efter denna ventil har du ansvar för.
Man ska inte bryta den plomberade injusteringsventilen utan att kontakta styrelsen.

Element/Radiator

Från undercentralerna på Måldomargatan styrs vattentemperaturen ut till husens värmesystem helt  automatiskt. Systemet har flera faktorer som den tar hänsyn till, dessa är – kollektivt inomhustemperatur, utomhustemperaturen, soligt väder samt returtemperatur på vattnet som återkommer till centralen. Vi har satt ”önskad inomhustemperatur” till 22,5 grader.

Värmen stängs av när utomhustemperaturen överstiger 18 plusgrader men kan även vara avstängt då kollektiv inomhustemperatur här hög.
Vid nollgradigt är temperaturen på värmevattnet ca 50–60 grader. Vid utomhustemperaturen minus 20 grader är temperaturen på värmevattnet ca 70–80 grader.

I år (2017 september) byttes ventiler ut. Dessa var gamla och många satt fast så att de var obrukbara. Föreningen har nu installerat moderna balanseringsventiler och en avstängningsventil på värmesystemet till huset.
Det har också beräknats tryck/flöden så att alla kan få en beräknad värmemängd in till sitt hus.
Alla balanseringsventiler skall ha ett specifikt värde inställt. Därför är ventilen plomberad.

Om du måste bryta plomberingen för underhåll i ditt hus eller ser att plomberingen saknas skall du ta kontakt med styrelsen. Ändras värdet kommer dina grannar inte få ”rätt värme” hos sig.
Föreningens ansvar slutar med ventilen, efter ventiler är det husägarens egna ansvar, både på element, rör och inställningar.

För att få jämn värme i huset måste det råda balans mellan de olika elementen, man måste se till att skapa denna balans genom att justera in flödet på varje element.
Ett element skall kännas varmt upptill och kallt i botten, vattnet i elementet skall skikta sig.

Tänk på att luften måste kunna cirkulera fritt runt elementet för att rummet skall bli varmt.
Ibland måste elementen luftas. Indikatorer kan vara att man hör vatten skvalar inne i elementet, det är inte varmt upptill utan mer i mitten.

Om elementet inte är varmt då det borde vara detta, kan det tyda på att elementventilen sitter fast, obalanser i husets värmesystem och måste kontrolleras.
Handdukstorkar anslutna till husets värmesystem gör att alla elementen är kalla, detta gäller även ansluten golvvärme. Det måste justeras för de kan skapa en stor obalans.

Parkskötsel

Skötseln av vårt grönområde är en gemensam angelägenhet. För att det ska fungera har vi överlåtit arbetet till en trädgårdsfirma som klipper gräset och tar hand om buskar och träd.

Vintertid sköter firman snöröjning och flisning av trottoarer och gångvägar.

Observera att respektive husägare ändå är ansvarig för eventuella halkolyckor på trottoaren utanför huset och att inte egna träd och buskar kommer utanför den egna tomten.

Det står mer att läsa i en broschyr som utgivits av Mölndals Stad, Tekniska Förvaltningen, mars 2015, och den heter Ditt ansvar som fastighetsägare

Elektricitet

Varje fastighet har separat elmätare, och betalar för den egna elförbrukningen.
Elkostnaden för garage betalas av de som nyttjar garagen, samfällighetens motorvärmare betalas av de som nyttjar denna facilitet. Måldomargatans södra källarutrymmen har el genom föreningens försorg och betalar en avgift för detta. Driftkostnader för pumpar etc. ingår i avgiften till föreningen.

TV  – internet – telefoni

Samfällighetsföreningen har avtal med ComHem, det gäller alla tjänster som levereras via fibernätet. Internet, IP-TV och IP-telefoni.
Om man upplever fel på dessa tjänster, kontaktar man
Comhems gruppavtalsnummer på 0775-171720.

Kostnader för IP-TV grundutbud och Internet, ingår i månadsavgiften.
Mer om utbudet på ComHem hemsida

Den som genom ingrepp orsakar störningar för andra får bära kostnaden för reparation.

Flaggning

Flaggning på allmänna flaggdagar ombesörjs av styrelsen. För extra flaggning på vår gemensamma flaggstång, vid födelsedagar eller andra tillfällen, kontakta styrelsen via mobiltelefon senast en vecka i förväg.

Spara vatten!

För att vår gemensamma vattenkostnad inte ska bli högre än nödvändigt, har vi gemensamt beslutat att inte använda vattenspridare.
Bevattning med slang är tillåten.

Översvämning, stopp i avlopp

Cleanpipe AB (f.d.Allsugning AB), tel. 031-330 05 00, kan anlitas vid översvämning eller stopp i avlopp.
Du kan kanske själv få betala kostnaden, beroende på var och hur stoppet ser ut.
Självklart är det i första hand att avhjälpa akuta problem!
Du ansvarar själv för dina avlopp inne i ditt hus, rensa golvbrunnar och spola bara ner sådant du ätit.

Parkeringsplatser

Alla fastigheter har var sin parkeringsplats. Om du önskar ytterligare parkeringsplats tar du kontakt med styrelsen för att få köplats. Extra parkeringsplats följer inte med vid försäljning i fastigheten, utan ska då återlämnas.

Hyra för extra parkeringsplats debiteras samtidigt med månadsavgiften.

Området har 216 parkeringsplatser. Det finns besöksplatser. De är till för gäster och kortvariga tillfälliga parkeringar, inte för att användas som permanentplatser eller för uppställning av släpvagnar.
Informera gärna dina gäster om numret på närmaste besöksplats.
Se aktuell lista här.

Parkeringsförbud gäller på gator och vändzoner i området.
På Måldomargatan är dock 15 minuters parkering tillåten på lämpliga ställen på norra sidan av gatan.

Motorvärmaruttag

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser med elektriska uttag för motorvärme.
Om säkringen går kan systemet vara överbelastat eller kablar och utrustning felaktig.
Kontakta föreningen.

Det kan framöver bli möjligt att installera ytterligare motorvärmare.
Här är det alltid så att husägare är med och betalar installationskostnaden.
Detta är en engångskostnad och installationen följer med huset.
Det tillkommer en månadsavgift för elförbrukning och underhåll av anläggningen.

En månadsavgift som debiteras samtidigt med månadsavgiften.
Mer information finns att läsa Motorvärmaruttag

OBS! Tag alltid ur kabeln när den inte är kopplad till bilen. Om den sitter kvar kan allvarliga olyckor ske.

Samfälligheten ansvarar bara för motorvärmare som installerats i föreningens regi.
Det är inte tillåtet att ladda elbil med denna utrustning.

Garage

Föreningen har 60 stycken garage, 59 stycken att hyra ut. Det finns en garagekö, mer om den går att läsa på Aktuell garagekö.
Om du är intresserad av ett garage, kontakta föreningen

Det är inte tillåtet att ladda elbil med uttag som finns i garagen, fasta inkopplingar till bil skall ske med kopplings ur satt på max 3 timmar. Detta är viktigt som kostnadsbesparing.

SOS Alarm

Föreningen har sagt upp avtalet med SOS Alarm om fastighetsjour
Dock kan man nå dessa på 
tel. 112

Gäller det fel i din egen fastighet får du själv betala för entreprenörens åtgärder. Gäller det befarat fel i del av gemensamhetsanläggningen ska styrelsen omgående underrättas, företrädesvis på föreningens jourtelefon.
Men det viktigaste är att undvika skador, kostnaden diskuteras efter akutinsatsen.

Vattenläcka från taket

Får du problem med vattenläcka från taket, kontakta i första hand styrelsen på föreningens jourtelefon, via e-post eller med en lapp i föreningens brevlåda på Måldomargatan 8, i andra hand SOS Alarm.

NordgårdsNytt

Föreningens informationsblad ”NordgårdsNytt” kommer ut när det finns något att meddela.
Föreningens sekreterare är ansvarig.
Bladet delas även ut även till dem som uppgett  e-postadress.

Det går bra att lämna in annonser eller information av gemensamt intresse.
Använd föreningens brevlåda eller e-post

Bra att veta

Här kommer ett par saker som egentligen inte föreningen har någon del i men frågor som dessa dyker upp då och då.

Renhållning och sophämtning

Återvinningsstation på Broddgatan är nu nerlagd (2017 oktober) och får inte användas.
På Kikås återvinningscentral som har materialåtervinning, ska varje hushåll ha med besökskort med tolv fria besök per år.

Varje fastighetsägare ansvarar för och betalar för sin egen sophämtning. Det finns flera olika alternativ. Se över ditt behov, läs mer på Avfall och återvinning i kommunen

En liten skrift har också kommit ut, det är inte särskilt svårt med källsortering och det är bra för miljön. Läs mer i skriften, Den heter sorteringsguide

Kommunen har även en kostnadsfri tjänst att frakta bort vitvaror, miljöfarligt gods. Hör av dig till Mölndals Stad.

Kontakta Mölndals Stad för ytterligare information om sophämtning, återvinning och besökskort, via www.molndal.se eller
telefon VA & Renhållning , Kundtjänst tel. 031-315 15  80.

Mellan husen

Husägare är gemensamt ansvariga för målning och underhåll av staket och skötsel av häckar mellan husen. Husägare på gavel tar sitt ansvar.
Kom överens med din granne om färg på dennes ”gård” även om det är ditt förråd eller staket som underhålls.
Gör det bästa av saken för vi bor ganska tätt, eller hur?

Sommarvattenledningar

I flera husblock har sommarvattenledningar dragits fram till sydsidan. Kranarna till dessa sitter på gavlarna. Även inne i gavelns kryputrymme respektive källare finns en avstängningskran för dessa.

Det är viktigt att vattnet stängs av inne i kryputrymmet respektive källaren före 1 oktober för att minimera frostskador. Om ledningen skulle frysa, eller om det behövs andra reparationer, får man ordna och bekosta det gemensamt i längan. Kranen på gavelfasadens utsida ska lämnas öppen under vintern.

Alla husblock har inte sommarvatten, och föreningen har inte skyldighet att ordna så att det finns.

Vänskap eller osämja

Det kanske beror på dig själv!
Du har valt att bo i ett område där dina grannar och du samsas på ett begränsat utrymme. Väggar och tomter ligger ofta intill varandra och ömsesidig förståelse är i detta läge viktigt.
Tystnad, fest eller beteende måste kunna kombineras.

Om du allvarligt störs kontakta då den som stör dig men tänk efter innan och vänd situationen i tanken – Nästa gång kanske det är du som stör!

Det fanns en tid då dåvarande ordförande blev uppmanad att kontakta störiga grannar, för att be dem om ”lugnare tillvaro”.
Han frågade då ”Har du själv kontaktat dom?”.
Nä blev svaret ”Jag vill ju inte bli ovän med dom.”
”Nähä men du vill tydligen att jag skall bli det istället!”, säger han då.