VärmeProjektet

2017-11-08

Här är en beskrivning av hur du hanterar värmeelementen i ditt hus.
Kontroll av elementventilen

2017-11-03

Som vi beskrivit tidigare har föreningen gjort en balansering av värmesystemet. Detta har gjorts för att alla skall få en ”lika andel värme” till sitt hus.
Värmen i huset

2017-02-01

Projektet är i dagsläget i full drift. Trots obalanser i distributionen hoppas vi att det är acceptabelt för alla. Om inte skall man höra av sig. Senaste uppdateringen inlägg  Uppdatering av Värmeprojektet

2016-12-10

För de som inte räds lite tekniksnack, lägger vi ut denna filmsnutt. Den beskriver hur Östen Sandberg kom på  ”Kirunametoden”. Hoppas att detta väcker tankar.

Filmvisningen är lite ”svårflörtad” men klicka på linjen, då filmen skall visas, så tycks det fungera.

 

2016-11-30

Ni som följer med i resonemanget på hemsidan vet redan att vi har problem med distributionen av värme, alltså den som värmer våra hus. Vi är dåligt injusterade med tanke på våra element. Detta gör att det egna huset har en dålig värmefördelning mellan rummen.
Som om detta inte vore nog påverkas vi alla av att systemet inte är injusterat och har handdukstorkar inkopplade på värmeslingan. För att inte upprepa detta finns den mer att läsa på inläggen:

https://abynordgardsamf.se/2016/11/03/varmen-i-huset/

https://abynordgardsamf.se/2016/11/19/mer-om-varmen-i-huset/

Det blir inte varmt i husen för att värmen återleds till värmecentralen i returledningen, utan att värma upp husen. Lösningen på detta bekymmer är injustering av elementen.

Kom på mötet torsdagen 2016-12-15 klockan 18:30. 19:00.


2016-10-28

Ni som undrar om någon svarat på ”den lilla frågan” som dyker upp, nere i högerkanten.

Så här kommer siffror fram tills idag vid lunchtid.

varmefraga1

Det finns ett missnöje. Vi får återkomma i frågor kring de distributionsfel vi har idag, det vill säga mycket bekymmer med handdukstorkar och annat som riktigt sänker prestandan för många.


2016-10-13

Anläggningarna håller på att trimmas, Nordiq kontrollerar hur allt uppför sig. Det har varit en konstig resa med det varma väder som vi turligt nog haft under september. Nu med lite varierande väder är det en ganska bra injusteringstid, så det jobbas.
Med vår teknik har vi möjlighet att granska saker på ett helt annat sätt än tidigare. Man kan ganska enkelt se att hela vårt värmesystem har stora brister med distributionen av värmen. Det är helt enkelt väldigt ojämnt fördelat, vissa får knappt någon värme.

Detta beror mest på felaktiga inkopplade handdukstorkar, som utnyttjar fjärrvärmen på ett uselt sätt.

Handdukstorkar är riktigt dåliga på att värma rummet och överför det varma vattnet till returledningen i stället för att det skall hamna i elementen som finns i huset. Vi får också dålig prestanda gentemot Mölndal Energi och vi drabbas av högre avgifter eftersom vi inte tar tillvara på energin samt en alldeles för hög energikostnad.

Vi måste adressera detta bekymmer då det drabbar alla, alltså hela värmesystemet, ofta med brist på värme i huset där handdukstorken sitter, men även längre bort på ledningen. De som bor där får extremt lite värme i sitt hus.

Om du känner dig drabbad eller har frågor, tveka inte att höra av dig till styrelsen redan nu på
https://abynordgardsamf.se/kontakta-oss/

Vi har alltså ett dåligt balanserat distributionssystem som slukar stora pengar, inte alls bra.
Återkommer med mer information.


2016-09-09

Nu är båda värmecentralerna på plats, och dessutom i drift.

Varmvattnet strömmar skönt och stabilt. Värmen är grundjusterad men kommer under tidiga hösten fintrimmas.


2016-09-07

Tänk på vattenavstämningen 2016-09-08!!

läs mer på Avstängning varmvatten och värme


2016-09-02

Lufta era element!
Se instruktionen Hur man luftar element


2016-06-23

Inledning.

Nu har vi samlat information genom att undersöka de möjligheter kring förslag vi och andra medlemmar har haft, och nu vill vi dela vår tankeprocess med er.
Ni som följer det vi skriver på hemsidan vet att Mölndal Energi tillfrågats, då vi hade tankarna på att göra endast en central av de två som vi har idag.
Vi har pratat med Mölndals Stad, för att förhöra oss om möjligheterna att få till ett ”Teknikhus” för att bland annat sätta in en central. Undersökt var och hur ett sådant hus kan stå, dess storlek, innehållskrav etc.
Under processens gång kom vi i kontakt med företaget Nordiq AB, som har patent på en energibesparings teknik. Vi har lyssnat på dem och pratat med andra som använt deras teknik.
Vi beslutade oss för att göra en ”Inventering” av vårt värme/varmvatten system för att få mer kunskap. Nu har vi sammanställt intryck, tankar, sett möjligheternas ramar, vissa saker har vi röstat ner, andra har vi anammat.

Här kommer en sammanfattning av vår tankeprocess.

  1. Att endast ha en central blev nerröstat, vi kommer definitivt tjäna på detta med samma energiuttag och inköp av endast en anläggning. Men i dagsläget kommer det att kosta mycket, mest beroende att det kostar ca 10 000:- per meter att göra fjärrvärmekulvert. Samt att balansera ett större ledningssystem är svårare än att balansera två mindre.
   Så vi fortsätter med det två system som vi har idag, av kostnadsskäl och av tekniska orsaker.
  2. Att bygga ett teknikhus blev nedröstat, eftersom vi beslutade att behålla två centraler samt att detta skulle kosta massor i grävkostnader och svårt att få till tomt för ett sådant, samtidigt skulle detta kräva ett nytt avlopp (servis) till kommunens spillvattensledning. Kostnaderna bara tornade upp sig.
  3. Byte av den trasiga växlaren och behålla resten, röstades ner av åldersskäl på resterande del av utrustning.
   Vi har alltså fyra värmeväxlare och samtliga har egentligen uppnått både teknisk- och ekonomisk livslängd, reglerventiler och annat ”jox” är gammalt det också.
   Att ha kvar dessa blir oroligt eftersom deras förväntade livslängd överskridits samt att vi har en sämre verkningsgrad, alltså sämre funktion, än vad vi borde ha.
  4. Byta till ett modernare, men ”kurvstyrt” styrsystem – nedröstat. Vi vill öka möjligheten att sänka kostnaden för vår energi och samtidigt förbättra både inomhusklimatet och slippa de variationer som vårt varmvatten har haft.
   vi sökte nyare teknik som ska betala sig själv.
  5. Att ha två centraler och modernisera dem genom förnyelse blev det som blev ekonomiskt försvarbart. Röstades JA enhälligt.

Sammanfattning.

Som en del utav föreningens underhållsplan har styrelsen därför beslutat att, dels byta ut bägge fjärrvärmecentralerna samt anlita företaget Nordiq AB för att utföra detta arbete.

Bakgrund.

Våra system består av fyra stycken värmeväxlare och fyra stycken pumpar. Dessa sitter i två stycken apparatrum.

Styr- och reglersystemet är kraftigt föråldrat.
Värmeväxlarna har sedan länge mött sitt ”bäst före datum”. Den yngsta är 30 år, den äldsta nästan 50 år och de andra två är äldre än 40 år.
Erfarenheten säger att haveri alltid sker då behovet är som störst, det vill säga på vintern.
Vi vill inte riskera onödiga haverier som skulle innebära en belastning för ekonomin och avsaknad av värme och varmvatten då det är leveranstid på dessa system.

Ett kontrollerat byte, vilket innebär att vi planerar innan, tar en dag. Efter detta kommer justeringar som inte märks av de individuella hushållen.

Ekonomi.

Ekonomin finns då pengarna tas från reserverade medel ur underhållsfonden, utan att lån behöver upptas.
De nya värmeväxlarna och framför allt det nya styrsystemet kommer erbjuda möjligheter till en lägre energikostnad. Vår rörliga kostnad för värmeenergi kommer att på kort tid (max 5 år) betala av sig, resten av livslängden (ca 15 till 20 år) kommer då medföra en lägre kostnad för föreningens värmeavgifter.
Dagens centraler är uppbyggda kring standardkomponenter så priser varierar inte särskilt mycket mellan olika leverantörer. Nordiq AB har patent på den teknik som vi sökte. Det är denna speciella teknik som möjliggör avgiftssänkningar, se nedan om tekniken.
Se även en kalkyl gjord av Nordiq AB

Tidsplan.

Bytet skall helst ske utanför eldningssäsong, då ett byte stör oss med driftstopp. Detta kommer inte påverka husägarna när värme inte behövs men varmvatten kommer vara avstängt ca ½ dag för omkoppling av rör. Om allt går enligt plan planeras bytet bli innan oktober 2016.

Lite tekniksnack/kuriosa.

Vi har efter den inventeringen som Nordiq AB gjort, anammat deras rekommendationer och rekommendationer från sakkunniga medlemmar, att behålla båda anläggningarna.

För precision och effektivisering av anläggningarna kommer 40 stycken temperaturgivare  (FAS 1) placeras ut i husen som rapporterar till centralerna. Dessa temperaturgivare kommer ge den data som i sin tur styr ut värmen i ledningarna men på ett mer korrekt sätt.
Systemet övergår till att vara ett så kallat lågflödessystem vilket innebär bättre värmefördelning till alla fastigheter.
Idag är vårt system i obalans, det gör att värmen fördelas ojämnt mellan husen.
Detta måste åtgärdas genom en injustering som i FAS 1 är utanför de egna husen, det vill säga primärt i centralerna.
En första injusteringsperiod ska genomföras i början av eldningssäsongen.
Om vi är nöjda med resultatet då, är ju allt i sin ordning.
Vid intresse och ekonomi går vi vidare med FAS 2.

FAS 2, innebär temperaturgivare i alla 147 husen. Och en husintern värmejustering, så att varje enskilt hus får en så bra värmefördelning som möjligt mellan rummen. Detta kommer påverka systemet totalt, till det bättre.
FAS 2 innebär ytterligare minskning av den rörliga kostnaden men kräver en investering och intresse från varje husägare. Detta är som sagt ”FAS 2” alltså ett senare beslut som vi gemensamt får ta.

Det finns erfarenheter kring denna metod, så kallad termisk balansering, dels har organisationen Svensk Fjärrvärme – Forskning och Utveckling tillsammans med ett energibolag och professor Sven Werner testat den i verkligheten och verifierat metoden, att den ligger på ca 10% energibesparing i generella termer.

Styrelsen har pratat med en kund till Nordiq AB, Brf. DomarTornet. Vi valde att kontakta dem då de är samtida med oss vad gäller byggår.
Innan bytet var energiprestandan 148 kWh/m2/år, efter byte/intrimning blev resultatet 88 kWh/m2/år.
Dagens byggnorm har energiprestanda som skall vara under 80 kWh/m2/år.

Vår energiprestanda idag är på 138 kWh/m2/år och vår ambition är en besparing på 10-15% under FAS 1. Vid FAS 2 finns det ytterligare besparing på 5-10% .

Sammanfattningsvis ser vi att detta medför bättre inomhusklimat, stabilare temperatur på varmvattnet och bättre ekonomi i form av energibesparing och billigare underhåll.

Har du frågor kontakta oss.

Ta gärna del av resultatet av inventeringen.


Det finns utredningar och utvärderingar i detta ämne och du kan ta del av ett avancerat stycke text, där man utvärderar Nordiq’s så kallade ”funktionsintegrerad fjärrvärmecentral”.
Denna text är sannerligen inget för ”veklingar  😉 ” men här kommer i alla fall ett kort utdrag – nämligen sammanfattningen:

Sammanfattning FOU 2005:125 –
Utvärdering av funktionsintegrerad fjärrvärmecentral
Funktionsintegrerade fjärrvärmecentraler innehåller en intelligent styrenhet som
nyligen har utvecklats av NordIQ Göteborg AB. Syftet med detta projekt har varit att utvärdera eventuella förändringar och fördelar med en fjärrvärmecentral som har denna intelligenta styrenhet jämfört med en befintlig konventionell fjärrvärmecentral i samma byggnad. Detta utvärderingsprojekt har varit baserat på mätningar av levererad värmemängd, cirkulerad vattenmängd samt fram- och returtemperatur i sex fjärrvärmecentraler med en referensperiod på 12 månader för den befintliga konventionella fjärrvärmecentralen och en mätperiod på 12 månader för den funktionsintegrerade fjärrvärmecentralen.

Utvärderingen visar att:

   • Den årliga värmeleveransen minskade med i genomsnitt med 10-11 % när en
    funktionsintegrerad fjärrvärmecentral ersatte den befintliga konventionella
    fjärrvärmecentralen i samma byggnad.
   • Den årliga avkylningen av fjärrvärmevattnet ökade med 10-11ºC, vilket ger lägre
    returtemperaturer i fjärrvärmenäten. I de 6 fjärrvärmecentralerna minskade den årliga cirkulerade vattenmängden tillsammans med 33200 m3 från 112800 m3 under referensåret.
   • Dygnsvariationen i levererad värmeeffekt jämnades ut genom lägre morgontoppar
    varvid värmeanvändning och värmeleveranser flyttas till förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och nätter.

Den ekonomiska nyttan för en fjärrvärmecentral med funktionsintegrerad styrning räknat som nuvärde är högre än kostnaden för nya konventionella fjärrvärmecentraler. Om denna nytta tillämpas på all svensk fjärrvärme, så uppgår den samlade nyttan till 1,6-2,0 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 7-9 % av den nuvarande prisnivån, vilket anses kunna vara en betydande rationaliseringspotential för svenska fjärrvärmesystem.

Om du inte räds ännu, så ta del av helheten – bara om du vill, vågar och kan.

För oss andra, inklusive mig själv, kan man i detta läge ana en förmodad minskad energileverans på 10-15%, en rabatt på flödesavgiften samt ett lägre elkostnad för pumparna. På det hela taget känns det bra – rätt håll med föreningens energikostnad.


Ta del av redan publicerat som vi samlat här!

Värmeanläggningen del 3 2016-04-25

Värmeanläggningen del 2 2016-03-17

Värmeanläggningen 2016-02-18