Stadgar och Anläggningsbeslut

Snabblänkar:

Gällande anläggningsbeslut 2012-06-21

Gällande stadgar från 1975-01-14

Kopia av stadgar som antogs 2018-09-27
Påskrivet original är arkiverat bland föreningens handlingar, röd text i dokumentet är föreningsspecifik skillnad från Lantmäteriets normalstadgar. (Dessa stadgar kommer att genomarbetas och återkomma upp på stämman i september 2019, då de inte godkänts för registrering av Lantmäterimyndigheten.)


Allmänt

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning möjliggörs en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

En fastighet består normalt av ett markområde med tillhörande byggnader. För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser, till exempel vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. Det är inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har liknande behov. Detta behov kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning, vilket möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

En gemensamhetsanläggning bildas genom en så kallad anläggningsförrättning, som är en typ av lantmäteriförrättning. I samband med denna beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras.

Vid uppdelning av fastigheter i höjd- och djupled, så kallad tredimensionell fastighetsbildning, är det särskilt viktigt att ta ställning till vilka anläggningar som ska förvaltas gemensamt, såsom trapphus, hissar och ledningar.

Sambandet mellan gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening

En gemensamhetsanläggning ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för de fastigheter som har andelar i anläggningen. Exempel på sådana anläggningar är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband för data och TV, trapphus och hissar.

”Gemensamhetsanläggning” är det begrepp som används i lagtext för att beteckna en mark- eller anläggningssamfällighet. I vardagsspråk används ofta begreppet ”samfällighet”. En samfällighetsförening förvaltar mark och/eller anläggningar där fastigheter har andelar.

En samfällighetsförening är en juridisk person vars medlemmar är ägare av de fastigheter som har andel i samfälligheten. Fastighetsägare som har en fastighet med andel i en samfällighet (delägarfastighet), till exempel en brygga, är automatiskt medlemmar i föreningen.

Föreningsförvaltning genom en samfällighetsförening

En samfällighetsförening ger en rationell förvaltning, även om det är många fastigheter som är delägare i den gemensamma anläggningen.
Samfällighetsföreningen är en juridisk person.

Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna.
Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Förvaltningen kan därför fungera smidigt, trots att alla inte alltid är överens.

När Lantmäteriet, vid en förrättning, bildar en gemensamhetsanläggning bildas också normalt en samfällighetsförening vid samma möte.
Föreningen bildas genom att stadgar antas och styrelse utses. Detta sker enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).
I allmänhet används Lantmäteriets normalstadgar.

Lantmäteriet för ett särskilt register över alla samfällighetsföreningar. Registret innehåller bland annat uppgifter om föreningens namn, styrelsens sammansättning och firmatecknare.

Stadgar

Stadgarna klarlägger bland annat vilka anläggningar som förvaltas, styrelsens uppgifter och hur föreningsstämman ska gå till. Ändring av stadgarna kan bara ske vid en föreningsstämma.
Senaste ändring är gjord på föreningens årsstämma 2018-09-27 och är inskickat till Lantmäteriet under oktober 2018, för registrering.

Gällande anläggningsbeslut 2012-06-21

Kopia av stadgar som antogs 2018-09-27
Påskrivet original är arkiverat bland föreningens handlingar, röd text i dokumentet är föreningsspecifik skillnad från Lantmäteriets normalstadgar.

Gällande stadgar från 1975-01-14