Laddning av elfordon

Aktuell information från styrelsen om elbilsladdning, senast uppdaterad 2023-11-27

I den senaste uppdateringen 2023-11-27 har vi kompletterat med mer utförligt material tillhörande den undersökning som gjordes inför årsmötet i sept 2023. Se dokument längst ner på sidan.

Laddstolpar

Vid årsstämman 2021-10-12 gav stämman styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att montering laddstolpar för elbilar i området.

Bakgrund: Innan vi kan montera laddstolpar måste erforderlig el dras fram till samtliga parkeringsplatser då befintlig el inte klarar av den belastning som elbilsladdning innebär.

Då vi har ett geografiskt stort område med utspridda parkeringsplatser så finns det en hel del utmaningar.
Enligt gällande lagstiftning får man som enskild fastighetsägare (eller som samfällighet) inte dra el-kablar över kommunal mark. Som nedan karta visar ställer detta till en del utmaningar för oss då kommunen äger alla bilvägar som går i området, de gångvägar som går mellan husen, marken där lekplatsen är belägen på Sadelgatan, markområde mellan Sadelgatan och Ridlärargatan samt markområde mellan Ridlärargatan och Måldomargatan.
Detta innebär att vi måste montera flera markskåp i området. Med bakgrund av detta har vi tagit fram en förprojekteringsplan som ger en fingervisning om kostnaden för att bygga om ”el infrastrukturen” så att man möjliggör för montering av laddstolpar.

Bild på området

Förprojekteringsplanen

Det finns en förprojekteringsplan som visar ett exempel på hur man kan bygga upp en el-infrastruktur som skulle möjliggöra för laddstolpar på våra parkeringsplatser för en kostnad om ca 4,5 mkr, se separat dokument.

Hur går vi vidare?

Styrelsen har nu utrett möjligheterna att montera laddstolpar vid varje boendes parkeringsplats. Om vi väljer att gå vidare med arbetet att montera laddstolpar vid varje parkeringsplats så följer ett antal utmaningar.

  • Arbetet med att bygga om el-infrastrukturen är ett så pass omfattande och kompetenskrävande jobb att denna tjänst måste köpas in externt.
  • Vårt anläggningsbeslut måste ändras (till en kostnad av ca 50 000 kr) då föreningen i dagslägen inte ska ägna sig åt elbilsladdning.
  • Någon från föreningens sida måste vara delaktig i administrationen av laddstolparna.
  • Ett externt företag måste anlitas för att sköta laddstolparna och se till så att rätt medlem faktureras rätt belopp.

    Sammantaget tillkommer stora kostnader vilket kommer att innebära att priset för varje kwh kommer vara relativt dyrt så frågan är om det blir ett attraktivt alternativ. Många medlemmar som i dag har elbilar eller hybrider har redan monterat egna laddstolpar kopplat till sina egna elmätare som ger dem en billigare laddning än vad en gemensamhetsanläggning kommer att göra.

Alternativa spår. 

Då varje boende har möjlighet att installera en egen laddstolpe inom sin egna tomt kanske inte en gemensam laddbilsanläggning är intressant för alla medlemmar. Vissa boende har inte en möjlighet att ladda sina bilar på sina uppfarter då vissa byggt ut sina förråd mm. Boende på Travtränargatan har dock möjlighet att dra en egen kabel under gångvägen till sina parkeringsplatser. Ett alternativ hade varit att bygga en eller två nya parkeringsplatser i området där vi monterar laddare som är publika för alla boende i området. Detta alternativ skulle bli mycket mindre kostsamt.

Lagstiftning.

Gällande lagstiftning som förhindrar oss att dra kablar på kommunal mark kan komma att ändras i framtiden. Lagstiftningen är generellt inte uppdaterad eller anpassad för dagens behov med elbilsladdning, avvaktar vi kan det komma praxis eller förändringar i gällande lagstiftning som förenklar montering av elbilsladdare.  

Ny teknik.

Tekniken kring elbilar och batterier utvecklas med en rasande fart. Om fem eller tio år kanske det finns fler publika laddstationer än det i dag finns bensinmackar. Det ”nya normala” kanske är att man laddar sin bil på en publik station både snabbare och billigare än idag? Med detta sagt gör vi nog klokt i att tänka ett extra varv innan vi investerar flera miljoner i en anläggning som kanske är omodern inom några år.

Egna laddare

Om man som boende väljer att installera en egen laddbox på sin fastighet är det bra att tänka på vissa saker. Köp en laddbox som är godkänd för den svenska marknaden. Låt en behörig elektriker installera laddboxen. När bilen inte laddas är det bra om den står på angiven parkeringsplats.   

Befintlig el infrastruktur

Befintlig el i området som besörjer våra garage och motorvärmare är gammal och i dåligt skick. De elskåp som försörjer garage mm är i dagsläget beläget i olika boendes förråd. I takt med att våra gator om-asfalteras så undersöker vi möjligheten att flytta ut elskåp från de boendes förråd och eventuellt omplacera dessa. Vi kommer också att dra ny el till garagen om det är möjligt. Styrelsens plan är ha framtida elbilsladdning i åtanke under detta arbete så att området är förberett när vi i framtiden kommit fram till ett beslut om hur eventuell gemensam laddning av elfordon ska ske.

Projekteringshandlingar Delprojekt A (Utflytt mätartavlor, reinvestering i el-infra)

Beskrivning
Kalkyl
Kartskisser m.m.

Projekteringshandlingar Delprojekt B (Fullskalig utbyggnad med laddkåpor)

Beskrivning
Kalkyl
Kartskisser m.m.