Detaljplanen för området

Vårt område ingår i en detaljplan som ändrades 2001. Att veta om eller ha kontroll på detta är förmodligen svårt om man inte är insatt.
Nyinflyttade har då och då frågor om vad som gäller och i detta syfte och som information till oss alla, har vi hämtat detta på Mölndals Stads sidor.
Nedan kommer mer om detta, plus lite kommentarer.

”Originaldokument” från Mölndals Stad.

Dessa dokument som beskriver denna planändring består av karta och ett textdokument. Datum på dessa är 2001.

Kartan med förklaringar som PDF: P2001_5
Medföljande textdokument som PDF: P2001_5_del2


Lite utdrag ur denna detaljplansändring:
Planens syfte och huvuddrag

Syftet med denna plan är att möjliggöra tillbyggnad av befintliga radhus samt att justera planen så att överensstämmelse nås mellan byggrätt och befintlig bebyggelse.

Förutsättningar och förändringar

Området är beläget inom lågriskområde för radon.

Området är bebyggt med radhus, delvis placerade på mark som inte får bebyggas enligt gällande planbestämmelser (från 1963). Bygglov har i några fall beviljats för mindre tillbyggnader trots att byggnadernas placering strider mot planbestämmelserna.

Detaljplanen anpassar byggrätten till befintliga byggnader (bostadshus, förråd och garage) samt ger möjlighet till tillbyggnader på båda sidor om huskroppen.
Tillbyggnadernas omfattning begränsas till halva fasadlängden. Motivet till begränsningen är att tillbyggnad utmed hela fasadlängden ger otillfredsställande ljusförhållande i lägenheten, har större inverkan på angränsande fastighet samt ger ett från arkitektonisk synvinkel sämre utfall.
I anslutning till garagelängor ges möjlighet att anordna gemensam övernattningslägenhet.

Slut på utdrag. (detta är bara ett litet utdrag)

Hur stor utbyggnad?

Kommentar från Frank Caprin.
Bredden begränsas till halva fasadlängden och hur långt ut från fasaden, begränsas av var byggrätten slutar.
Det vill säga var ”prickad mark” börjar.
För att veta mer exakt dessa förhållanden skall man ta reda på var ”prickad mark” börjar på tomten. Detta görs på myndigheten.

På kartan finns det en illustration på utbyggnad på 1½-planshusen där en måttangivelse finns på 3,6 meter, ut från fasaden.

Detta mått överensstämmer dåligt med gränsen för ”prickad mark”, som i verkligheten ligger lite längre ut från fasaden än nämnda 3,6 meter.