Inför Årsstämman 2017

Här kommer det presenteras motioner som kommer tas upp och beslutas om på föreningens årsstämma.
Idag finns det 8 stycken motioner.


Möjligheten till fler motioner är stängd för denna stämma.

Datum för inkomna motioner ha påförs respektive motion.

Du kan fylla det formulär som finns längst ned på denna sida och skicka in det. Styrelsen kontaktar dig innan publicering sker här, om något är oklart.

Man är naturligtvis välkommen med motioner i alla dess former.
Mejl, brev eller baksidan på en servett (om det skulle knipa).


#1
Gäller Seldongatan 2A och påverkan av gemensamhetsanläggningar.

Inkom via mejl  2017-05-18 19:01

Boende har frågat:

Jag har sökt bygglov för utbyggnad på både min fram- och baksida, enligt vad detaljplanen tillåter.

Jag kommer sätta in ett takfönster (kupol) i mitt kök, detta innebär att jag kommer att göra ett ingrepp på taket som jag vet är samfällighetens. Självklart så förstår jag att det är på mitt ansvar att det görs på korrekt sätt. Och därmed ligger inget ansvar på samfälligheten.

Jag har även ett önskemål att få bygga ett förråd (ca 2×2,5m) på samfällighetens mark, som jag redan idag nyttjar. Har sedan tidigare planterat en häck runt om. Vad jag har förstått så skall man egentligen ta upp detta på en årsstämma, men har även förstått att det kanske inte alltid har gjorts så. Vad kan jag göra för att få ett snabbt beslut angående detta?

Styrelsen har svarat:

Taket har många medlemmar redan påverkat, med genomförningar av olika slag.

Bebyggelse på föreningens mark har också många medlemmar gjort.

Vi lägger detta som en punkt på dagordningen för stämman att godkänna. Föreningens årsstämma är i september som det är en stund till, så givet att ni inte är först i något avseende förmodar jag att detta inte kommer bli något problem, så kan ni starta med er husförändring så snart det är görligt enligt bygglov och annat som ni måste ha.
Om nu, mot förmodan, stämman skulle rösta NEJ får väl förrådet flyttas, eller hur?
Taket är nog inte så mycket att göra åt.

Styrelsen föreslår att stämman beviljar dessa två önskemål, inga extra kostnader för föreningen uppstår samt att många redan gjort denna påverkan av gemensamhetsanläggningarna.


#2
Angående utdebitering av avgifter från Samfälligheten till medlemmarna.

Inkom via webbplatsens formulär 2017-05-30 18:39

Motion från boende:

För att, i framtiden, undvika ”strul” med utdebiteringen lämnar jag följande förslag till årsstämman.
Under verksamhetsåret 2016-2017 har styrelsen uppfattat att utdebiteringen gällt från och med Juli 2016 till Juni 2017. Detta har inneburit retroaktiva justeringar av avgifterna. Det innebär också enligt den tolkningen att det inte finns något beslut angående avgifterna under perioden Juli – September 2017
Den utdebitering som beslutas på årsstämman skall gälla från och med Oktober till och med September kommande år.
Detta innebär att styrelsen måste ta hänsyn till detta i sitt förslag till inkomstbudget som föreläggs stämman.
Då behövs det inte några retroaktiva debiteringar och vi har beslut om debitering Juli-September nästkommande år.

Stig Eriksson
Ridlärargatan 8e

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion med argumenten som följer.
Föreningens räkenskapsår går från och med juli till och med juni året därpå. Årsredovisningen som presenteras på årsstämman omfattas naturligtvis av detta, så även budgeten som stämman har att ta ställning till.
Vi har kalenderår, räkenskapsår och behöver inte en annan periodisering.


#3
Angående containrar under året till föreningens medlemmars avfall.

Inkom via webbplatsens formulär 2017-05-31 18:24

Motion från boende:

Jag föreslår att samfälligheten hyr en eller flera containrar en eller ett par gånger per år för trädgårdsavfall. Detta är något samtliga i föreningen borde ha användning av, alla har ju trädgårdar. För att undvika missbruk av dessa så kan det räcka med att ha de uppställda endast ett par timmar/en dag. Då lär det vara tillräckligt med ”trafik” så att man inte ostraffat och osett kan slänga t.ex. vitvaror eller staket i containern, som tydligen har hänt för många år sedan.

Niklas Carlsson
Ridlärargatan 4e

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion med argumenten som följer.

Vis av tidigare erfarenhet med det stora extra arbete dessa containrar ställer till är detta inte aktuellt idag, är styrelsens bedömning.

Lite bakgrund för nya medlemmar och kanske ett litet komihåg för oss andra:
Föreningen hade hyrcontainrar på våren (ibland även på hösten) för att slänga trädgårdsavfall i, sedan blev det blandskräp (dyrare).
Det räckte inte med det, på stämmor blev det ofta motioner med önskan om flera containrar. Detta var nog mer än 15 år sedan, men minnet sviker.

Förenings ”handyman” satte ner foten för han fick personligen kapa ner träd, kratta runt, sortera, städa, dela det som slängdes (tryckt virke, långa staket) av oss medlemmar.

Det blev naturligtvis ohållbart, sedan dess har vi fått ta personligt ansvar för eget skräp. Även om detta är önskvärt blir det opraktiskt på många sätt.
Det fungerar bättre om några av er går ihop och hyr en container av den sorten som för tillfället behövs. Ni har full kontroll och sköter detta helt själva. Det kan säkert omfatta fler än en länga.


#4
Angående Utöka antal garage i området

Inkom via webbplatsens formulär 2017-08-26 10:21

Vi föreslår att det byggs fler garage.
Det är alldeles för få och kötider är på tok för långa. Det finns en kö på 12 personer idag där den längsta väntetiden är över tre år.
Vi är inne på vårt andra år och ligger femma i kön. Det är dessutom ingen garanti att man erbjuds garage på sin egen gata.
På vår gata, Måldomargatan, finns plats för många fler.
Dagens garage är även för smala för moderna bilar och till exempel SUV får presspassning på alla håll, ett garage bör både vara bredare och högre kanske lite längre.

Vill därför föreslå att möjligheten kollas om vi kan ersätta några vanliga parkeringar mot garagelänga.
Om man gör så där, är vår åsikt att dessa parkeringar blir överflödiga.

Har ingen prisbild men vi kan undersöka detta om föreningen ställer sig positivt till denna motion.

Amir och Amra Kadic
Måldomargatan 2d

Styrelsen föreslår stämman att tillsätta en grupp för att kontrollera möjligheterna/förutsättningar av en förändring av parkeringsmöjligheterna. Detaljplanen som föreningen omfattas av har garagelängor inritade.
Man kan även tänka sig att finansieringen kan vara av en annan typ än idag och även att garage kan medfölja hus vid försäljning.
Hur detta kan ske ger vi då denna grupp att kontrollera och att komma upp med en plan för utförande och finansiering.


#5
Angående Flera parkeringsplatser i området

Inkom via webbplatsens formulär 2017-09-07 08:25

Jag föreslår att det byggs fler parkeringsplatser som kan användas som hyrda extraparkeringar samt för besöksparkeringar.

På senare tid har flera besöksparkeringar övergått till hyrda parkeringar så besökare har svårt att hitta platser. Det är även svårt att få en extraparkering någorlunda nära sin bostad.

Byggs det garage på parkeringsplatser (enligt annan motion) blir det troligen ännu större behov.

Byggnation av parkeringsplatser borde vara en mindre kostnad för samfälligheten, det finns gräsmattor på var sida av raderna av parkeringar så att förlänga dessa rader borde vara relativt lätt.

Christina Emrich
Seldonsgatan 2B.

Styrelsen föreslår stämman att tillsätta en grupp för att kontrollera möjligheterna/förutsättningar av en förändring av parkeringsmöjligheterna.
Dels var platser kan åstadkommas och kostnad för förslaget. 


#6
Angående Takfönster Travtränargatan 4a

Inkom via besök hos Caprin 2017-09-09 19:05

Vi vill ha möjligheten att sätta in takfönster i mitt tak, detta innebär att vi kommer att göra ett ingrepp på taket som vi vet är samfällighetens.
Självklart så förstår vi att det är på vårt ansvar och att det görs på korrekt sätt. Och därmed ligger inget ansvar på samfälligheten.

Dan och Carina Pettersson
Travtränargatan 4a

 

Styrelsen föreslår att stämman beviljar önskemål, inga extra kostnader för föreningen uppstår samt att många redan gjort denna påverkan av gemensamhetsanläggningarna.


#7
Angående Carport och förändringar av gångvägar och grönytor på Travtränargatan.

Inkom via besök hos Caprin 2017-09-09 19:25

Diskussion fördes på byggmöten i samband med dräneringen, om att göra förändringar utefter Travtränargatan.
Det pratades om att ta bort gångvägen mellan förråd och parkering så att en sammanhängande carport/tak fram till förrådet kunde skapas, en för varje hus.
Flertalet boende ställde sig positivt till denna tanke. Det kommer påverka samfällighetens ytor och skapa möjligheter för de boende att skapa ett bra parkeringsförhållande eftersom det inte finns möjligheter att anordna garage på denna gata.
Gångvägen och grönytor som idag sköts av föreningen får boende ta hand om i så fall.
Detta är en tidig tanke som vi har, skulle vilja ha stämmans godkännande om att fortsätta och kanske komma till ett projekt i framtiden.

Dan Pettersson med flera boende på Travtränargatan.

Styrelsen föreslår att stämman beviljar önskemålet för att starta en grupp som undersöker möjligheten att genomföra detta projekt som bara påverkar Travtränargatan.
Det finns många frågetecken att reda ut. Exempelvis: är alla med, kostnader, bygglov etc.


#8
Angående Grupp som undersöker förutsättningarna för friköp av tomtmark

Inkom via webbplatsens formulär 2017-09-11 19:30

Förslag att stämman tillsätter en grupp som undersöker förutsättningar för att sälja delar av mark belägen längs gavelfastigheter till de boende.

De boende i gavelfastigheterna har sedan länge haft möjlighet att nyttja den del av samfällighetens mark som finns längs gavlarna. En försäljning av mark till gavelboende ger intäkter till föreningen och kostnaderna för avstyckningen bärs av de som är intresserade.
Hälsning!

Torulf Rutgersson Sadelgatan 2A

Styrelsen föreslår att stämman beviljar önskemålet.
Detta tankesätt om friköpa tomtmark, har framförts tidigare och då med ett negativt utslag på motionen.
Förutsättningar kan vara annorlunda, detta kan gruppen undersöka.