Värmeanläggningen.

Vi har två stycken undercentraler på Måldomargatan som i dagsläget kräver en del underhåll och/eller förmodligen förnyelse. Anläggningarna servar cirka halva området var och kan inte vara som någon reserv för varandra.

Tidens tand har nött på dessa, så mycket att automatstyrningen fungerar bara ”så där” och kräver en ”teknisk handpåläggning” (allt som ofta), samt den ena värmeväxlaren läcker och måste åtgärdas.

Vi köper energi från Mölndal Energi och i deras prismodell tar man betalt för tre komponenter, energi (kWh), nätpris (uttryckt som högsta förbrukning per dygn i kWh) samt flöde (m3).

Dessa delar bildar alltså avgiften som föreningen får betala och eftersom vi har två undercentraler blir nätpriset lite dyrare för var och en än om vi hade haft en enda större undercentral.

Om man räknar (2012 års förbrukning) på detta och hämtar nätpris från Mölndals Energi ser vi en årlig besparing på ca 65 500 kr, bara på nätavgiften per år, om nu varje år vore som 2012.
Detta motsvar ca 3,7% rabatt på hela avgiften.

Tidigare siffror var felaktiga och dessa skall vara de riktiga, ha överseende med detta.

Se beräkningsförutsättningar hämtas här.

Se prislista hos Mölndal Energi 2016-01-01

Andra saker som kan beaktas som besparing är att bara ha en uppsättning av de saker som idag kräver att vi har två av, exempelvis cirkulationspumpar för varmvatten, cirkulationspumpar för värmen, automatstyrningar, värmeväxlare.

El för drift kan nästan halveras och att det finns en annan sak som kallas sammanlagringseffekt som betyder att ju fler som är på ett system desto mindre effekt behövs som en generell regel, man brukar prata om ca 2-5% generellt som en effektminskning, som betyder lägre kostnad. Detta påverkar även energimängden och flödet i positiv riktning men inte i så stor omfattning.

En modern anläggning ha dessutom lite bättre prestanda (sänkt flöde) och en väsentligen bättre styrning (bättre kontroll som ger lägre kostnad och bättre komfort), på både utetemperatur-reglering (förutom temperatur, ofta sol och vindparametrar) och på pumpar (cirkulationsautomatik).

Det finns alltså en bra grund att förbättra kostnadsläget.

Vi kommer gå vidare för att se möjligheterna och presentera detta senare, för vi måste göra något i sammanhanget ”gamla värmeanläggningar”.

Kanske skall ett nytt TeknikHus etableras, med en enda större anläggning?

Kommentarer är välkomna!


Möte 2016-03-09

Dan Pettersson och jag var på besök hos Mölndals Energi, Claes Kvist, och pratade om våra värmeanläggningar och det vi ser idag samt lite om framtiden.

Han bekräftade att man sparar in på att bara ha en värmeanläggning.
Räknat på 2015 års förbrukning (varmår) tycks det vara ca 30 000 kr/år upp till ca 60 000 kr/år räknat på 2012 (kallår), detta är bara på nätavgiften.

Vidare med en värmeundercentral av nyare modell så har man en typiskt bättre avkylning.
Kanske lite knepigare, ett svårare begrepp det här, men en enkel förklaring är att det vatten som Mölndal Energi skickar in i vår värmeanläggning, som skall ta hand om värmeenergin, och då avkyls detta vatten och kommer kallare ut ur vår anläggning.
Mölndal Energi vill ha så kallt vatten som möjligt och ju större skillnad det är på in och ut vattnet desto bättre är det, och då blir det billigare för oss.
Idag är det en uppmätt skillnad på 43 grader, typvärdet för nya anläggningar är ca 53 grader och detta skulle medföra, enligt Mölndal Energi, ytterligare en besparing på ca 33 000 kr/år på flödesavgiften, räknat på förbrukningsåret 2015.

På en ny anläggning sparar man även in på driftsel då pumparna, som har både bättre styrning och har bättre verkningsgrad. Rimlighet i detta sammanhang är ca 10-20% (ca 3 000 till 6 000 kr, för vår del).

Där emot trodde han inte på att man kunde spara in på energin, vilket jag tycker är lite konstigt, men man får jämnare värme, både i varmvattenkranen och i radiatorerna. Alltså ett bättre inomhusklimat endast.

Enligt Anders Kvist på Mölndal Energi kostar en så kallad ”prefabanläggning” som skulle passa vårt behov ca 300 000 kr. Det vill säga aningen mer än den ena av de två anläggningar som vi har idag (2 stycken a ca 250 000 kr = ca 500 000 kr totalt). Han grundar sina antaganden på lång erfarenhet och dessutom ett nyligen genomfört byte för en bostadsrättsförening som har jämförbar energiförbrukning som vad vi har.

En prefabricerad anläggning är välutrustad, med huvuddelarna, värmeväxlare, pumpar, automatik etc. detta gör den till en ganska komplett anläggning.
Detta gör naturligtvis att man sparar in på saker som vi idag måste byta som lösdelar, exempelvis den läckande värmeväxlaren, den gamla styrautomatiken och i viss mån även pumpar.

Man kan även säga att ha en anläggning i princip halverar kostnaden för nyinvestering, service och underhåll.

Farhågorna att det blir känsligare vid driftstopp, typ att alla drabbas i stället för halva området, är ofta fråga om underhåll och service, och serva två i stället för en enda anläggning är ju inte bättre, utan endast dyrare.

Vi summerar mötet med Mölndal Energi.

En anläggningsinvestering skulle kosta ca 300 000 kr i stället för ca 540 000 kr.
Tillsyn och småfix på de gamla anläggningarna är ca 20 000 kr/år, kan kanske bli ca 5 000 kr/år med en nyare.
Besparing på nätkostnad ca 30 000 kr, och flödeskostnad ca 33 000 kr, samt driftsel ca 4 000 kr.
Realistisk besparing på ca 82 000 kr/år på dessa lite rörliga kostnader.

Sett i ett perspektiv på 10 år, då måste vi bytt allt det gamla och kanske ytterligare någon pump.
Eller skaffat en nyare anläggning som borde gå 10 år utan bekymmer och då kanske gjort besparing på ca 820 000 kr samt en för anläggningen mindre investeringsvinst på ca 240 000 kr.

Tillsammans finns det en rimlig besparing på
över 1 000 000 kr sett under en 10 års period!

Det finns andra kostnader förknippade med detta, typ grävkostnader etc som vi får titta mer på, om det är intressant.

Skulle man kunna bygga ett nytt Teknikhus för en del av dessa medel vore det en välgärning för de som idag måste upplåta plats i sina källare, eller hur?

Så vad detta skulle kosta och innebära kommer vi kika lite extra på.

Vid pennan – Frank Caprin

Vi återkommer!


 

5 reaktioner till “Värmeanläggningen.”

 1. Att skapa en undercentral för hela området har för- och nackdelar. Det kan innebära en viss kostnadsfördel men det bör finnas utrymme till förhandling av priset med nuvarande lösning. Nackdelen är att ett eventuellt ”haveri” innebär att hela området drabbas av utebliven värme eller varmvatten. Om vi vill höja säkerheten skulle vi kunna installera möjlighet att koppla ihop de två undercentralernas värme- och varmvattesystem. Då skulle den ena undercentralen kunna försörja hela området med en acceptabelnivå på varmvatten och/eller värme under tiden som den andra repareras/servas. För detta behöver rör för värme och varmvatten förläggas mellan Måldomargatan 4 och 6. Vid haveri sker sammankopplingen manuellt via kranar.

  Mitt förslag:
  Byt ut den läckande växlaren till en ny plattvärmeväxlare och byt pumpen för varmvattnet i den ena undercentralen.

  Däremot finns en annan möjlighet som kan spara energi och förbättra inneklimatet i våra hus. Som du nog har märkt har vi ganska kallt inne när det är grått och blåsigt ute men varmt inne när det är lugnt och soligt.
  Detta kan åtgärdas genom att installera vindgivare och givare som mäter värmestrålningen från solen. Dessa givare påverkar sedan i kombination med utetemperaturen så att temperaturen i värmesystemet höjs vid blåsigt och grått och sänks vid soligt och lugnt.
  Det går också att påverka de befintliga värmepumparna så att trycket i värmesystemet påverkas av rådande uteklimat.
  Att byta ut styrsystemet har följande fördelar.
  1. Vi får ett jämnare inneklimat i fastigheterna.
  2. Vi sparar energi. Borde ligga runt 5-10%. Det beror naturligtvis på hur varmt vi vill ha.
  3. Systemet är försett med möjlighet till fjärrläsning och fjärrmanövrering via internet. Systemet kan också skicka larm till föreningens mobil eller mailadress om det blir fel på temperaturer, pumpar, tryck mm.

  Kostnaden ligger mellan 80 000:- och 110 000:- Det beror på om det finns möjlighet att använda befintliga elledningar eller finns tomrör för dragning kommunikation mellan undercentralerna i 4:an och 6:an. Detta är inte utrett.

  1. Tack för dina synpunkter.
   Kanske har du frågeställningar som då kanske kan besvaras med det som vi uppfattade från mötet med Mölndal Energi.

   Vänligen
   Frank Caprin

 2. Yterligare en kommentar. När det gäller pumparnas elförbrukning så är den propertionell till vattenflödet som pumpen transporterar. Eftersom samma vattenmängd skall transporteras till våra hus oavsett om det är en pump eller två så blir det ingen märkbar förändring.
  När det gäller ”sammanlagringseffekten” så spelar det ingen roll om det är 70 eller 147 hus anslutna till systemet.
  Eftersom vi inte betalar för uttagen effekt utan energi så spelar små variationer ingen roll.

 3. Jag tycker det verkar vara en bra investering.

  Jag vet att det tidigare talats om att varje fastighet skulle kunna utrustas med egen vattenmätare, är det aktuellt?

  1. Om vattenmätare så kanske man kan sammanfatta det hela så här!
   Det kom för flera år sedan ett EU-direktiv, att man skulle mäta både energiförbrukning och vattenförbrukning för varje enskild boende i en grupp med gruppavläsning.
   Dessa direktiv skall man bara rätta sig efter, egentligen utan några diskussioner men så såg man att detta skulle bli krångligt värre och ändrade direktivet, alltså inte lika tvingande, om det medförde stora kostnader etc.

   Så föreningens problem uppstår då man skall mäta exempelvis vattenförbrukning hos en enskild som då har både varm- och kall-vatten in i bostaden. Detta medför då två mätare för vattnet.
   Dessutom finns det ”sommarvatten” kopplat från vissa gavlar som förser hela längan med vatten.
   Värmen till bostaden tillverkas utanför denna och skall då mätas vid enskild bostad samt även värmen i varmvattnet. Detta medför två mätare även för energiförbrukningen.

   På det hela taget ur ett kostnadshänseende blir detta extremt dyrt och krångligt i dagsläget, alltså installation och avläsning för en stor mängd mätare.
   Kardemumman är att detta inte låter sig göras av kostnadsskäl samt av komplexitet, men det kanske kommer enklare teknik som möjliggör detta.

   Kostnaden för vatten är ca 3 000 kr/år/hus och 1 m3 kostar 22,75 kr i dagsläget.
   Värmeenergi beräknas till 1 000 kr i månaden/hus (samma belopp året om)

Kommentarer är stängda.