Inför Årsstämman 2018

Här kommer det presenteras motioner som kommer tas upp och beslutas om på föreningens årsstämma som hålls i september 2018.
Nu finns det finns sex motioner. Uppdaterad 2018-08-30

Innehåll:

# 1 Förnyelse av föreningens stadgar
# 2 Fiber-LAN, val av operatör
# 3 Renovering av längsgående avloppsrör i 1½-plans husen
# 4 Tillfällig parkering för husvagn/husbil
# 5 Beträffande Bredband och TV mottagning
# 6 Motion som berör föreningens nuvarande och framtida ekonomi


Motioner som skall behandlas skall vara styrelsen tillhanda senast under augusti 2018.


# 1 Förnyelse av föreningens stadgar

Datum: 2018-05-18.

Stadgar är ett av de dokument som föreningen rättar sig efter. Stadgar som vi har idag är gamla och dessutom felaktiga.

Vi behöver alltså förnya detta så att det möter dagens lagkrav och blir rätt i beskrivning som ska spegla föreningens nuvarande anläggningsbeslut.

Föreningens stadgar härstammar från 1974-01-14 och är inte uppdaterade, så förutom ändringar i anläggningsbeslutet så saknas information om lag om avsättning till underhållsfond, underhålls- och förnyelseplan ska finnas, där det går att bedöma kostnadens storlek.
Lagen trädde i kraft 1990-01-01 men ett ”förtydligande” finns med ett  rättsfall från Hovrätterna om detta med att avsätta medel till fond, läs mer på RH 2012:71 eller i 1973:1150, om förvaltning av samfälligheter.

Vi presenterar ett förslag, som vi får rösta om på stämman.
Som tidigare gjorts, finns det anledning att välja Lantmäteriets normalstadgar.
Så detta är utgångsläget, sedan lägga över det som fanns i tidigare stadgar. Det är sådant som anger tidpunkt för årsstämman, redovisningsår etc.
Några förändringar i förslaget som kommenteras här:

 1. Ibland har vissa delar förtydligats, exempelvis antalet ledamöter har fått en övre gräns, mot tidigare bara en undre gräns, så nu definieras ett intervall istället, mer om §5
  Nuvarande minst 2 ledamöter och inga suppleanter.
  Förslaget ligger på minst 3 och högst 2 suppleanter.
 2. §6 har förändringar så att inte hela styrelsen behöver förnyas. Ca 50% på mandattid om två år, de andra på ett år.
 3. §10, om revisorer och suppleanter. Nuvarande är två av varje, men nu i detta förslag ligger det på två revisorer och en suppleant.
 4. §12 Underhålls- och Förnyelsefond. Numer ska det anges ett minsta belopp på detta. Realistisk siffra är 1 600 000 kr totalt per år.
  Ca 900 kr per månad och medlem.
  Nu ligger vi på 1 150 kr per månad och medlem men som tidigare – detta anger minsta belopp på avsättningen.

Läs igenom förslaget, föreningens text är röd och svart text kommer ifrån Lantmäteriets normalstadgar.
Förslag på nya stadgar
Gällande stadgar från 1975-01-14

På årets stämma röstar vi. Om vi stämman röstar för, ska det ske registrering hos Lantmäteriet, och då träder de nya stadgarna i kraft.

Styrelsen


# 2 Fiber-LAN, val av operatör

Datum: 2018-08-28.

Välja operatör för fibernätet.

Rösta på att:

 1. Ha kvar ComHem, avtalstid 36 månader.
 2. Säga upp avtalet (löper i 12 månader) innan 2018-10-01, för att hitta en ny.

Bakgrund:
Det stämmobeslut från extrastämman 2014-04-08.

Beslutet gällde att ersätta den gamla KOAX-kabeln med ny teknik, fiber.
Avtalstiden var 5 år, den tiden är uppnådd.
ComHem krävde ensamrätt i fibernätet under avtalstiden, föreningen skulle parallellt ha kvar KOAX-kabeln.
Styrelsen verkställde en del av beslutet och sa upp
KOAX-avtalet 2018-09-30.
Nu gäller det fibernätet och om vi vill ha kvar ComHem, såsom vi har det idag.
Alternativ är att byta operatör genom att säga upp gällande avtal (avtalstid 36 månader) samt undersöka vilken vi då ska välja.

Styrelsen


# 3 Renovering av längsgående avloppsrör i
1½-plans husen

Datum: 2018-08-28.

Bakgrund:
De ljusgrå längsgående rör som finns längs in i krypgrunden i husen måste bytas ut. Livslängden för denna typ av rör är sedan länge uppnådd och det med råge. Vi har haft en fantastik tur att de fortfarande håller.

Haveri på denna ledning innebär att spillvatten kommer ut i kryputrymmet, alltså avloppsvatten från längan kan samlas i ditt hus.

Arbetet med ett byte kommer bli komplext eftersom rörsystemet måste bytas ut i helhet, eftersom det kan gå illa att försöka skarva under ett hus, plasten kan spricker på längden och riskera ett otrevligt haveri.
Tillgång till  hela längan, med rensat kryputrymme, där röret finns är helt avgörande i detta arbete.

Vi vill att stämman röstar för att ta fram planering och arbetssätt för utförandet, genom att:

 1. Ta fram en kontaktperson/nyckelman per länga.
 2. Boende i längan ser till att hela det inre kryputrymmet är tomt i varje hus, och att det går att komma in med material.
 3. Planera med styrelsen då punkt ett och två kan vara uppfyllda, ett datum då renoveringen kan påbörjas. Hela längan måste vara överens.
 4. Vid renoveringsstart ska allt vara klart så hantverkare kan börja. Nycklar eller tillgång utrymmet är helt avgörande.
  Kontaktperson ser till att detta fungerar, längan betalar förseningsavgifter.
  Tidsram för ett hus är ca 1 dag. Längans avlopp kan vara avstängt vid renoveringen.

Styrelsen vill att ansvaret läggs på medlemmarna i respektive länga att reda ut hur/när detta ska göras.
Erfarenhet, byte av värmeventiler (2017 aug-sep), har ju visat att det är synnerligen svårt att åstadkomma tillträde till medlemmarnas kryputrymme.
Detta är ett väsentligen större arbete, ser styrelsen som enda möjlighet att engagera medlemmarna för att planera och utföra förberedelser innan detta behövliga renoveringsarbete påbörjas.

Oavsett om stämman röstar för eller emot motionen finns en ansvarsfråga som faller på den enskilde medlemmen.

Enligt anläggningsbeslutet ska föreningen ansvara för denna längsgående ledning men medlemmar motsäger sig åtkomst som omöjliggör renovering i den grad att styrelsen ser ingen utväg än att låta medlemmarna i en länga komma överens då renovering är görlig och naturligtvis själva i längan ta ansvar om ett haveri skulle ske.

Styrelsen


# 4 Tillfällig parkering för husvagn/husbil

Datum: 2018-08-28.

Föreningen har för många år sedan behandlat frågan om parkering av husvagn eller husbil på grund av dess bredd då detta kan påverka grannparkeringen.
Vi är några stycken som har behov att under sommartid, tidvis ha husvagn/husbil parkerad utanför på egna parkeringen,
givetvis ska detta inte inkräkta på grannparkeringen så denne inte kan utnyttja sin p-plats.
Själv har jag hörnet av parkeringen, ingen störs av detta.
Vi vänder oss till stämman att besluta om detta kan vara möjligt. Det skulle underlätta avsevärt.

Lennart Pettersson
Travtränargatan 2j

Styrelsen föreslår att stämman röstar och avgör detta.


# 5 Beträffande Bredband och TV mottagning

Datum: 2018-08-27.

På en extra föreningsstämma 2014-04-08 beslutades följande:

1. Det beslutades att fiber ska installeras
2. Under avtalstiden (5 år) behåller samfälligheten det gamla ”Koax-nätet”.

Föreningen valde ComHem som leverantör av fibernät och analog TV via Koax-nätet. Avtalet med ComHem har en avtalstid av 5 år. Under avtalstiden har ComHem ensamrätt på leverans av bredband och digital TV. Efter att avtalet på fibernätet gått ut har vi fritt val gällande leverantör av tjänster. Enligt beslutet på extrastämman ”behåller samfälligheten det gamla ”Koax-nätet”. Det beslutades inte att det gamla koax-nätet skulle avvecklas efter avtalstiden. Det är många fastighetsägare som finner de analoga TV funktionerna fullt tillräckliga för deras behov. Kostnaden per fastighet för det analoga systemet är avsevärt lägre per fastighet än digital-TV. Det erbjuds ganska många alternativ av bredband/TV på marknaden.
Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka olika alternative och presentera anbud från minst två olika leverantörer för beslut på en extra föreningsstämma under våren 2019. Förslag till innehåll i leverantörernas anbud.

Bredband:

Totalkostnad, med fast pris under avtalstiden, för leverans av bredband till samtliga 147 fastigheter.
Hastighet min: Ta emot 100 Mbit/s. Skicka 30 Mbit/s

Router med WiFi

À-pris per fastighet för högre hastighet på bredband där respektive fastighetsägare kan teckna avtal med leverantören.

TV-mottagning:

Analog TV mottagning:

Totalkostnad, med fast pris under avtalstiden, för leverans av analog TV, med grundutbud, via koppar/koax-nätet till samtliga 147 fastigheter.

À-pris per fastighet för utökade utbud av TV kanaler där respektive fastighetsägare kan teckna avtal med leverantören.

Digital TV mottagning:

Totalkostnad, med fast pris under avtalstiden, för leverans av digital TV, med grundutbud, via fibernätet till samtliga 147 fastigheter.

À-pris per fastighet för tillkommande TV mottagare (tvillingkort) där respektive fastighetsägare kan teckna avtal med leverantören.

À-pris per fastighet för utökade utbud av TV kanaler där respektive fastighetsägare kan teckna avtal med leverantören.

Kombi abonnemang:

1. Föreningen tecknar avtal om bredband till samtliga fastigheter. Leverantören lämnar á-pris för digital TV mottagning där fastighetsägare kan teckna avtal med leverantören.

2. Föreningen tecknar avtal om både bredband och digital TV mottagning med grundutbud till samtliga fastigheter.

Mölndal 2018-08-27

Stig Eriksson
Ridlärargatan 8e


Styrelsen vill förtydliga att påståenden i denna motion INTE stämmer.
Extrastämman 2014-04-08, gällde ”Ersättning av befintligt nät med FIBER-LAN.”
Eftersom det endast var TV i det ”befintliga nätet” som skulle ersättas, är det helt utan tvivel att detta kommer försvinna.
Det beslutades om ett teknikbyte, inte fortsatt drift av KOAX-nätet, därför är tjänster detta nät uppsagt per den 2018-06-30
enligt det beslutet från extrastämman 2014-04-08.

FIBER-lan har en annan avtalstid, och styrelsen lagt en motion angående ”Val av nätoperatör” om vi ska säga upp avtalet innan automatiskt förlängning sker (avtalstid är 36 månader). Detta sker 2018-10-01.

Denna motion gäller att ge styrelsen uppdrag att undersöka olika alternativ och presentera de på en extrastämma till våren 2019.

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion. Styrelsen ställer sig skeptisk då vi aktivt röstade bort denna teknik för 4 år sedan.
Tjänster med föreningens KOAX-nät upphör 2019-07-01, då uppsägningstiden är nådd.


# 6 Motion som berör föreningens nuvarande och framtida ekonomi

Datum: 2018-08-27.

Förslag till stämman att besluta kring frågor som berör vår nuvarande och framtida ekonomi:

1. Årsredovisningen skall framgent vara utdelad senast en vecka innan motionstiden går ut; dvs 24 Augusti.

2. På förra Årsstämman redovisades ej något förslag till budget. Enligt våra stadgar skall en budget för det kommande verksamhetsåret presenteras i Årsredovisningen. Denna skall presenteras per konto.

3. I Resultaträkningen för verksamhetsåret skall redovisas intäkter och kostnader per konto baserat på det underlag för avsättning till underhållsplan som introducerades på Årsstämman 2017.

4. I Balansräkningen skall redovisas ingående värden från 01 Juli, förändringen under verksamhetsåret och det utgående värdet per 30 Juni per konto baserat på det underlag för avsättning till underhållsplan som introducerades på Årsstämman 2017.

5. Återinför det ekonomiska redovisningssystem som vi har haft 1974-2015, den så kallade Faktureringsmetoden. Med detta system har vi redovisat samtliga intäkter och kostnader som vi har haft under verksamhetsåret. Det innebär att en faktura som kommer till oss först efter verksamhetsårets utgång men som avser åtaganden och kostnad för den avslutade perioden skall redovisas. Vår Balansräkning har växt rejält under de senaste åren. Det är viktigt att vi har kontroll över vår ekonomiska situation.

Det system som förts efter stämman 2015, Kontantmetoden, innebär att vi redovisar vad som har betalats fram till 30 Juni 2018 och inte de därefter ankommande fakturorna som berör vår verksamhet innan 30 Juni 2018 och som betalas senare. Detta visar ej ett korrekt resultat för de åtaganden som Samfälligheten har haft.

6. Om stämman beslutar enligt punkt 5 ovan så föreslås också att styrelse och revisorer korrigerar den inför stämman utdelade årsredovisningen med de intäkter och kostnader som inte redovisats i denna. Då får vi ett korrekt resultat för det avslutade verksamhetsåret.

7. Det är viktigt att vi får information om vår ekonomi mellan Årsstämmorna. Styrelsen skall löpande informera medlemmarna om samfällighetens ekonomiska resultat. Förslag att det ekonomiska resultatet för perioden
Juli-September redovisas till medlemmarna innan 15 November
Juli-December redovisas innan 15 Februari
Juli-Mars redovisas innan 15 Maj

Frågor som jag önskar få svar på på Årsstämman:

A) Hur stora lån har föreningen per 30 Juni 2018? Hur mycket har samfällighetens lån ökat från 30 Juni 2017?

B) Amorteringstakten. Hur många procent av lånen amorteras under verksamhetsåret enligt nuvarande amorteringsplan? Belopp som amorterats föregående verksamhetsår?

Hälsningar!
Torulf Rutgersson
Sadelgatan 2A


Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion av följande skäl där varje punkt i motionen bemöts.

1. Eftersom det ligger arbete bakom en redovisning, särskilt i samband med föreningens årsstämma, är tidpunkten för årsstämman satt till september trots att räkenskapsåret slutar sista juni.
Det blir förmodligen svårt att hinna med att forcera fram detta. Dessutom framgår det i föreningens stadgar att redovisningen (§12 kallad utgifts- och inkomststat) ska medfölja i kallelsen till stämman.

2. Dagen redovisningssätt ger möjlighet för en detaljerad uppföljning som inte var möjlig innan 2015.
Nuvarande sätt, med en detaljerad kontoplan, där uppföljning är detaljerad, konto för konto, finns efter introduktionen till årsstämman 2016.
Denna visas och diskuteras på årsstämman, den ligger för övrigt tillgänglig på föreningens webbplats.

3. Det är exakt detta som görs på kostnader. Intäkter redovisas summerade på begrepp som återfinns på avier från Fastighetspartner men de fördelas per konto i verktyget för budget och dessutom detaljerat.
En rättelse, underlaget introducerades till stämman 2016 och finns tillgängligt på föreningens webbplats.

4. Verktyget redovisar även balans per konto och vad som är ”utlånat” till andra konton. Det är så för att föreningen ska slippa låna upp pengar utan låna från underhållsfonden trots att pengarna är öronmärkta till annat underhåll. Diskuterades ingående årsstämman 2017.

5. Under året används kontantmetoden, vid bokslut inväntas fakturor så att de bokförs på på rätt redovisningsår enligt fakturametoden.

6. –

7. Detta är att öka arbetsbördan rejält. Innan 2015 var det endast till stämmor som någon som helst ekonomisk redovisning kom medlemmarna tillgodo.
Denna styrelses ambition var att halvårsvis göra och redovisa föreningens ekonomi men tiden har inte funnits.
Styrelsen har genomfört synnerligt arbetskrävande projekt, i många fall parallellt och i många fall starkt ifrågasatt av några medlemmar.

Frågorna A och B ingår inte i motionen, detta är sådant som förklarades förra året men som även kommer tas upp denna stämma.